ادامه مطلب
telegram vs us 472x267 - ایالات متحده یک کشور پلیسی بوده  و سیستم بهداشت و درمان آن"گران و ناکارآمد" است.
۳ اسفند ۱۳۹۹

ایالات متحده یک کشور پلیسی بوده  و سیستم بهداشت و درمان آن”گران و ناکارآمد” است.